Uitnodiging ALV 2023

Geplaatst op 17-01-2023  -  Categorie: Nieuws TRCH

2021-01-15-alv-2021

Op zondag 12 februari 2023 wordt de Algemene Leden Vergadering van de TR Club Holland gehouden. We nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De ALV vindt plaats in de Brasserie Schimmel 1885, Stationsweg Oost 243, 3931 EP te Woudenberg.

ALV 2023 op zondag 12 februari 2023
De zaal is open vanaf 10.30 uur en de vergadering begint om 11.00 uur. De ALV wordt op een gepaste tijd onderbroken voor een lunchpauze. Na het officiële gedeelte worden nog de jubileumspeldjes uitgereikt en wordt bekend gemaakt wie de Member of the Year Award heeft gewonnen. De afsluiting van de bijeenkomst is gepland om circa 15.00 uur.

 De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit: 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Presentatie Kascommissie van de controle van de financiële boekhouding 2021 en decharge van het bestuur voor het financiële beleid 2021
 3. Notulen van de ALV d.d. 13 februari 2022
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Jaarverslag van het bestuur 2022
 6. Financieel jaarverslag 2022
 7. Verslag kascommissie 2022
 8. Decharge van het bestuur over 2022
 9. Benoeming kascommissie voor de controle over 2023
 10. Aftreden en aantreden bestuursleden
 11. Voorstel aanpassing Huishoudelijk reglement
 12. Planning 2023
  – Evenementen Coördinator
  – Communicatie Coördinator
  – Coördinator Internationale Contacten
 13. Begroting 2023
 14. Voorstel benoeming ereleden Ruud Brejaart, Edward van Ewijk, Frank Schaap (oprichters TR Club Holland)
 15. Rondvraag
 16. Sluiting ledenvergadering

Alle stukken voor de vergadering zullen worden gepubliceerd op de website.

Toelichting agenda

Agendapunt 2:
Tijdens de ALV van februari 2022 heeft de kascommissie geen presentatie gegeven van hun bevindingen over de controle van de financiële boekhouding over 2021. Inmiddels is het boekhoudkundig probleem dat hieraan ten grondslag lag opgelost. Het bestuur heeft in samenspraak met de kascommissie destijds besloten om de presentatie door de kascommissie en decharge van het bestuur over 2021 door te schuiven naar de ALV in 2023. De statuten vormen geen beletsel voor deze actie. De algemene vergadering zal starten met de afhandeling van dit punt.

Agendapunt 10:
Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar (Statuten artikel 14). In 2023 komen hiervoor volgens het rooster van aftreden in aanmerking, de secretaris en de communicatiecoördinator. Beide functionarissen stellen zich herkiesbaar. Eventuele gegadigden voor deze functies kunnen zich kenbaar maken door een mail aan siraterces.[antispam].@trclub.nl.

Agendapunt 11:
Het bestuur zal het aan te passen artikel tijdens de ALV toelichten en de vergadering verzoeken met deze mutatie in te stemmen. Het betreft de jaarlijkse bijdrage voor herintreders en is beschreven in een nieuw lid c. De huidige leden c en d worden daarmee respectievelijk lid d en e.
Artikel 9/c: “Herintreders. Een nieuw lid dat al eerder lid van de club is geweest komt niet in aanmerking voor een kosteloos lidmaatschap gedurende het lopende jaar. Indien een aanmelding gedurende het jaar plaatsvindt, is de herintreder de contributie verschuldigd van het nog resterende halfjaar inclusief het halfjaar waarin de aanmelding plaats vindt.” 

Jubilarissen
Leden die in de loop van 2022 (na de ALV in februari 2022 en voor de ALV 2023) het 25- of 35-jarig lidmaatschap hebben bereikt, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om hun jubileumspeldje in ontvangst te komen nemen. Jubilarissen die al eerder een uitnodiging hebben ontvangen, maar die niet in de gelegenheid waren om te komen, zijn van harte welkom om het speldje op deze ALV alsnog in ontvangst te komen nemen (dit graag van te voren even melden, bij siraterces.[antispam].@trclub.nl zodat we voldoende speldjes meenemen).

Aanmelden voor 6 februari 2023
Als je bij deze ALV aanwezig wilt zijn ontvangen we je aanmelding graag vóór 6 februari, via siraterces.[antispam].@trclub.nl. Leden, die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen een ander lid of een van de bestuursleden machtigen om namens hem of haar te stemmen. Ieder lid dat een ander lid machtigt dient het secretariaat hiervan - voorafgaand aan de ALV - op de hoogte te stellen d.m.v. een e-mail aan siraterces.[antispam].@trclub.nl.


 

Contact de TR Club

De TR Club is via de volgende adressen bereikbaar:

 
trch-logo 2

TRCH Nieuwsbrief

Als clublid ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief en daar hoef je niet voor in te schrijven. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kan je met een klik onderaan de Nieuwsbrief je afmelden.

Ontvang je geen TRCH nieuwsbrief dan is waarschijnlijk jouw e-mailadres niet bij ons bekend. Tevens is het dan ook niet mogelijk om in te loggen op de site. In de Nieuwsbrief melden we de laatste belangrijke club berichten en aankondigingen van komende evenementen. Zo blijf je altijd snel op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club.